12.4.2017 / Gösterim Sayısı : 321

Genç Çiftçi Projesi 2017 Yılı Başvuruları Başladı

Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2017/10) 31 Mart 2017 tarih ve 30024 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

Bu tebliğ, tarımda sürdürülebilirliğin sağlanması, genç çiftçilerin girişimciliğinin desteklenmesi, gelir düzeyinin yükseltilmesi, alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması ve kırsalda genç nüfusun istihdamına katkı sağlayacak kırsal alandaki tarımsal üretime yönelik projelerin desteklenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla yayımlanmış olup 18-40 yaş arasındaki kırsal alanda yaşayan genç çiftçilerin mahallinde uygulayacağı bitkisel, hayvansal, yöresel tarım ürünleri, tıbbi ve aromatik bitki üretimi, işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik projelere 30.000.-(otuz bin) TL'ye kadar hibe ödenmesine ilişkin usul ve esasları kapsamaktadır.

 Genç çiftçiler bu Tebliğ, Uygulama Rehberi ve ilgili mevzuat kapsamında;

a) Hayvansal üretime yönelik;

1) Büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık projelerini,

2) Arı ve arı ürünleri yetiştiriciliği projelerini,

3) Kanatlı yetiştiriciliği ve tesis yapımı

4) İpekböceği yetiştiriciliği ve tesis yapımı projelerini,

b) Bitkisel üretime yönelik;

1) Kapama meyve bahçesi tesisi projelerini,

2) Fide, fidan, iç ve dış mekân süs bitkisi yetiştiriciliği projelerini,

3) Kontrollü örtü altı yetiştiriciliği projelerini,

4) Kültür mantarı üretimi projelerini,

c) Yöresel ürünleri ile tıbbi ve aromatik bitki üretimi, işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik;

1) Çok yıllık tıbbi ve aromatik bitki üretimi, işlenmesi, depolanması ve paketlenmesi konulu projeleri,

2) Coğrafi işaretli, organik veya iyi tarım uygulamalı bitkisel ve    hayvansal üretim konulu projeleri,

3) Coğrafi işareti olan gıdaların üretimi konulu projeleri uygulayabilirler.

            Bu Tebliğ kapsamında başvuru yapacak genç çiftçilerde aranacak şartlar:

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

b) Bu Tebliğin yayımlandığı 31 Mart 2017 tarihi itibarıyla 18 yaşını doldurmuş, 41 yaşından

    gün almamış olmak.

c) Okur-yazar olmak.

ç) Başvuru tarihi itibarıyla ücretli çalışıyor olmamak.

d) Başvuru tarihi itibarıyla örgün eğitime devam ediyor olmamak.

e) Başvuru tarihi itibarıyla KDV, gerçek ve basit usulde vergi mükellefi olmamak.

f) Hayvansal üretime yönelik, büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliği, tesis yapımı ve hayvan alımı konulu proje başvuruları için bu tebliğin yayımlandığı tarih itibarıyla 15 adet büyükbaş ve 50 adet küçükbaştan fazla hayvan sahibi olmamak,

g)Arı ve arı ürünleri yetiştiriciliği konulu proje  başvuruları için bu tebliğin yayımlandığı tarih itibarıyla 50 adetten  fazla arılı kovan sahibi olmamak,

ğ) Aynı proje konusunda Bakanlığın diğer hibe programlarından yararlanmış olmamak,

h)5/4/2016 tarihli ve 29675 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ(Tebliğ No:2017/10) kapsamında; hibeden faydalanmış, hibe sözleşmesi imzalamaya hak kazandığı halde sözleşmeyi imzalamamış, hibe sözleşmesi iptal edilmiş veya genç çiftçi proje değerlendirme komisyonuncabaşvurusu reddedilmemiş olmamak,

ı) Bu maddenin(ç),(e),(f),(g),(ğ),(h) bentleri hükümlerine tabi kişilerin eşi olmamak.

              Başvuru aşamasında istenilecek belgeler:

a) Nüfus cüzdanı fotokopisi.

b) Ücretli çalışmadığına dair kendisine ve eşine ait Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)'dan alınan belge.

c) Gerçek ve basit usulde vergi mükellefi olmadığına dair kendisine ve eşine ait onaylı belge,

ç) Başvuru dilekçesi.

d) Proje tanıtım formu.

e) Tebliğ ekinde taahhütname,

f)  Diploma sureti veya okuryazarlık belgesi,

g)Genç çiftçi değerlendirme komisyonuna sunulmak üzere;

   1) Yatırım yeri mülkiyetinin(hisseli tapuda, yatırım yeri kadar hisseye sahip olanlar mülkiyeti kendisine ait kabul edilir) genç çiftçiye ait olduğuna dair,

   2) Aldığı eğitimin proje konusu ile uyumluluğunu gösteren belge,

   3) Coğrafi işaret tescilinin proje konusu içeriğine ait olduğunu gösteren,

   4) Şehidin birinci derece yakını,gazi,engelli,engelliye bakmakla yükümlü kişi olduğuna dair ,

    değerlendirmeye esas belgeler.

 

 Hibe sözleşmesi aşamasında istenilecek belgeler:

  1. Genç çiftçinin başvuruda taahhüt ettiği kırsal alanda ikamet ettiğine dair, ikametgâh belgesi.
  2. Bitkisel üretim konulu projeler için; hibe sözleşmesi imzalama tarihi itibari ile mülkiyeti başkasına ait veya genç çiftçinin hissesi bulunan yatırım parseline ilişkin diğer hissedarlar ile yapılan en az beş yıllık noter/muhtar onaylı kira sözleşmesi veya Taahhütname/Fiili Kullanım Taahhütnamesi,
  3. Hayvancılık projeleri için "İşletme Tescil Belgesi" ve "Kapasite Uygunluk Belgesi", (Hisseli olmayan tam parsel sadece bir kişi tarafından projede kullanılabilecektir.)
  4. Hayvancılık projelerinde kiralık olarak kullanılacak işletmelerde, İşletme Tescil Belgesi ve işletmenin üzerinde bulunduğu araziye ait (arazi üzerinde işletme görünmeyebilir) en az 3 yıllık Kira Sözleşmesi veya Taahhütname/Fiili Kullanım Taahhütnamesi,
  5. Verasete İştirak durumlarında; kişinin hissesinin bulunduğu parseller için Kira Sözleşmesi veya "Taahhütname ve Fiili Kullanım Taahhütnamesi" düzenlenebilecektir.
  6. Veraset iştirak kapsamında olan ve başvuru sahibinin hissesi bulunmayan parseller için tüm hissedarlar ile Kira Sözleşmesi ve Taahhütname alınması şarttır.
  7. Noter onaylı Tebliğ ekindeki "Taahhütname" ,

 

.

Başvuru yeri

Ön başvurular ''https://gencciftci.tarim.gov.tr'' uzantılı yazılım üzerinden yapılır.

             Başvuruların, genç çiftçilerin kırsal alanda ikamet ettiği veya ikamet etmeyi taahhüt ettiği yerleşim biriminin bağlı olduğu İlçe Müdürlüğüne bizzat yapılması şarttır.

Uygulama alanı:

              Bu program, nüfusu yirmi binden az olan yerleşim birimlerini ve 12/11/2012 tarihli ve 6360 sayılı Kanun öncesi tüzel kişiliği olan ve yirmi bin nüfusun altındaki yerleşim birimlerinde uygulanacak ve burada yaşayan Genç çiftçiler bu proğramdan projelerini uygulayacaklardır.

Hibe desteği miktarı:

             Bu Tebliğ kapsamında kabul edilen başvurularda, hibe sözleşmesi imzalanarak belirlenen şartları yerine getiren genç çiftçiye en fazla 30.000.- (otuz bin) TL'ye kadar hibe yoluyla destek verilir. Projeler Katma Değer Vergisi (KDV) hariç hazırlanır ve hibe ödemesi buna göre yapılır.

            Başvuruların alınması:

-Başvurular, 7 Nisan-5 Mayıs 2017 tarihleri arasında yapılacak olup süresi 20(yirmi) iş günüdür.

-Başvurular, İlçe Müdürlüklerinde kurulan genç çiftçi proje yürütme birimi tarafından tutanak

  karşılığı kabul edilir.

            Başvuruların değerlendirilmesi:

-Program kapsamındaki başvuruların değerlendirilmesi genç çiftçi proje değerlendirme komisyonu tarafından

Tebliğ ve Uygulama rehberindeki esaslar çerçevesinde yapılarak Komisyon tarafından hazırlanan nihai listeler İl ve İlçe Müdürlüklerinde ilan edilir.

-Proje değerlendirme komisyonunun bir başvuruyu reddetme ya da hibe vermeme kararı kesindir.

Hibe sözleşme ve uygulama zamanı:

-Genç çiftçi proje değerlendirme komisyonu tarafından belirlenen ve nihai hale getirilen listelerde yer alan genç çiftçiler ile İlçe Müdürü arasında hibe sözleşmesi imzalanır.

-İmzalanan hibe sözleşmesi gereği genç çiftçiler, sözleşme tarihinden itibaren belirlenen süreler içinde proje içeriğine esas alımları gerçekleştirirler ve hibe ödeme talebine ilişkin başvurularını İlçe Müdürlüğüne yaparlar.

            Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesi hakkında daha geniş bilgi almak isteyen yatırımcıların İl ve İlçe Müdürlüklerimize müracaat etmeleri gerekmektedir.
''